Řešení spotřebitelských sporů

Dle aktuálního znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je účastníkům smlouvy o poskytování právních služeb dána možnost mimosoudního řešení případného sporu advokáta s klientem spotřebitelem, pokud se sami nedohodnou na oboustranně přijatelném kompromisu např. za situace, kdy klient nebude spokojen se způsobem vyřízení „reklamace“ nebo s jejím zamítnutím ze strany poskytovatele právních služeb – advokáta. Orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z těchto vztahů vzniklých je Česká advokátní komora, a to na základě pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 5. 2. 2016.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu bude zahájeno na návrh spotřebitele, který musí obsahovat tyto údaje:

 • identifikační údaje stran sporu
 • úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností
 • označení, čeho se navrhovatel domáhá
 • datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé
 • prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla
  uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani
  nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení
  spotřebitelského sporu podle zákona o ochraně spotřebitele
 • datum a podpis navrhovatele (spotřebitele).

Přílohou návrhu musí být doklad o tom, že se spotřebiteli nepodařilo spor vyřešit s druhou stranou přímo, a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici (pokud bude navrhovatel zastoupen na základě plné moci, bude součástí návrhu také plná moc).

Návrh lze podat v českém jazyce prostřednictvím přiloženého formuláře. Formulář odešlete Komoře do datové schránky, poštou, nebo e-mailem se zaručeným podpisem.

Kontaktní údaje: Česká advokátní komora, Národní tř. 16, 110 00 Praha 1,

e-mail: epodatelna@cak.cz;  ID datové schránky: n69admd.