Právo nemovitostí:

  • komplexní právní servis při převodu nemovitostí (prodej, darování, směna, převod družstevního podílu) včetně ověření podpisů účastníků smlouvy, advokátní úschovy peněz a listin, právní poradenství v související daňové problematice;
  • sepis návrhů na zahájení řízení o povolení vkladu práva podle příslušných převodních smluv do katastru nemovitostí;
  • řešení vztahů podílových spoluvlastníků nemovitostí, včetně vypořádání podílového spoluvlastnictví;
  • řešení nájemních vztahů, práv a povinností nájemců a pronajímatelů;

Závazkové právo:

  • sepis, připomínkování a kontrola veškerých občanskoprávních smluv a dokumentů, právní rozbory uzavřených smluv;
  • zastupování ve sporných i nesporných soudních řízeních (sepis žaloby či návrhu, zastupování před soudem, jednání s protistranou, sepis dohod o mimosoudním vyrovnání);
  • vymáhání pohledávek mimosoudní a soudní cestou (upomínací, nalézací a exekuční řízení);

Náhrada škody a vydání bezdůvodného obohacení:

  • zastupování v soudním řízení o náhradu škody na zdraví, majetku, aj.;
  • zastupování v soudním řízení o vydání bezdůvodného obohacení;

Dědické právo:

  • zastupování v dědickém řízení;
  • právní poradenství ve věcech vydědění, sepsání závěti aj.