201803.20
0

V případě, že jste kupovali nemovitost nebo její část pomocí hypotéčního úvěru, banka ji takzvaně zatížila zástavním právem. Kdy a jak je možné toto zatížení, respektive právní vadu vymazat z listu vlastnictví?

K výmazu zástavního práva může dojít až po jeho zániku, nejčastěji splacením předmětné pohledávky. K tomu tradičně dojde při realitní transakci, kdy je část kupní ceny poukázána bance prodávající osoby. Tato banka následně vystaví potvrzení o zániku zástavního práva na nemovitosti – neboli kvitanci.

Kvitanci je poté nutné přiložit k návrhu na vklad výmazu zástavního práva, který se podává na příslušný katastr nemovitostí.

Řízení o výmazu zástavního práva je klasickým vkladovým řízením a je zpoplatněno správním poplatkem (kolkem) ve výši 1 000 Kč.

Návrh na výmaz uvedené právní vady se zpravidla podává až ve chvíli, kdy je vlastnické právo převedeno na kupujícího. Z toho plyne, že návrh na výmaz práva podává kupující,  nyní již vlastník nemovitosti.

Dosavadní praxe spočívala v tom, že banka vystavila listinu s „vytištěným“ podpisem odpovědné osoby banky, a zaslala ji klientovi poštou (někdy jen emailem) společně se zpracovaným formulářem pro výmaz zástavního práva. 

A zde může nastat problém.

Některé katastrální úřady, respektive někteří katastrální právníci v poslední době  vyžadují originální listinu (kvitanci) s originálním podpisem bankovních úředníků. Samozřejmě, že na to mají právo, neboť z příslušných právních předpisů vyplývá povinnost navrhovatele předkládat katastru vkladové listiny s originálními podpisy. Ovšem problém je v nejednotném postupu různých katastrálních úřadů. Mnohokrát se mi v praxi stalo, že zástavní právo bylo bez problému vymazáno „pouze“ na základě barevné kopie kvitance, zatím co jindy katastrální právník trval na originálu listiny s tím, že jinak vklad nepovolí.

Klienti jsou pak nuceni požádat banku o originálně podepsané dokumenty.

A zde opět nastává komplikace.

Navrhovatel řízení o výmazu zástavního práva (bývalý kupující) není klientem banky prodávajícího. Takže tento nový vlastník musí požádat původního vlastníka nemovitosti, aby donutil banku poskytnout odpovídající dokument.

Asi nemusím dodávat, že banka není v takové situaci ničím motivována k rychlému jednání…a čas běží…..  Nový vlastník nemovitosti má stále v listu vlastnictví zapsané cizí zástavní právo, a velký problém má také prodávající, protože v jeho kupní smlouvě je obvykle uvedeno, že „peníze z úschovy dostane až po úplném výmazu dosavadních právních vad.“ 

Aby vaše transakce proběhla klidně a bez zbytečných komplikací, doporučuji, abyste se důkladně připravili i na toto vkladové řízení před katastrem nemovitostí. Jak? Ihned po splacení hypotečního úvěru zažádejte banku o vystavení originálu potvrzení s originálním podpisem pracovníka banky! Nebojte se případně obrátit i na vedení banky. Vynaložená energie se vám mnohonásobně vrátí v rychlém řízení.