Právní služby nejčastěji poskytuji na základě smluvní odměny sjednané s klientem za hodinu právní služby, Zpravidla se jedná o částku ve výši 2.000,- Kč za hodinu právní služby.

Dle dohody s klientem mohu právní služby účtovat také dle sazeb stanovených vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb v platném znění (tzv. mimosmluvní odměna).

 

Smluvní odměna


Smluvní odměna je ujednáním mezi advokátem a klientem o částce, za niž bude právní služba poskytnuta. Je-li sjednána smluvní odměna podle počtu hodin náleží dohodnutá sazba časové odměny za každou započatou hodinu. Na požádání klienta je advokát povinen při vyúčtování odměny advokáta předložit klientovi časovou specifikaci poskytnutých právních služeb.

Jestliže advokát ve smlouvě o časové odměně provedl odhad její celkové výše, je povinen předem písemně upozornit klienta na podstatné překročení původně odhadnuté výše odměny advokáta; jinak se nemůže domáhat zaplacení té části odměny advokáta, o kterou byl původní odhad její výše překročen.

Smluvní odměna musí být přiměřená a nesmí být ve zřejmém nepoměru k hodnotě a složitosti věci.

 

Mimosmluvní odměna


Výše mimosmluvní odměny se určuje podle sazby stanovené vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb v platném znění (advokátní tarif), za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal a vypočítává se z tzv. tarifní hodnoty věci, tedy např. z výše peněžitého plnění nebo ceny práva v době započetí úkonu právní služby.

Příklad:

Žaloba o zaplacení částky 100 000,- Kč odměna 5 100,- Kč za jeden úkon právní služby, přičemž základními úkony jsou: převzetí věci a první porada s klientem, sepis žaloby, účast u soudního jednání. Za každý takový úkon se tedy účtuje částka 5 100,- Kč bez ohledu kolik hodin práce na něm advokát stráví.

Přesnou částku odměny sdělí advokát klientovi na základě bližších informací o typu požadované právní služby.